4 نصریان، نوروز و رمضان را در تلویزیون خواند

4 نصریان، نوروز و رمضان را در تلویزیون خواند

هشدار جدی برای سایت های مسافرتی، اخبار حج، استعفای سیداواسیما، معاون سیاسی رئیس جمهور، 4 کشته، اخبار اسکار، هشدار خطر جه،، بازار بی نظم بازی در ایران، جزئیات آزمون استخدامی ،تی در بنیاد شهید و … از جمله اخبار این هفته خبرگزاری فرهنگی هنری ایسنا است.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402122517536/%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86