2 مرگ، ماجراهای تپه باستانی قیطریه و وداع مرجانه گلچین

2 مرگ، ماجراهای تپه باستانی قیطریه و وداع مرجانه گلچین

اخبار نمایشگاه قرآن کریم، توضیحات آیت الله صدیقی درباره زمین حوزه علمیه ازگل، فوت دو نفر، وداع مرجانه گلچین از بازیگری، ماجراهای تپه ای باست، در شمال تهران، سوءتفاهم از یک قطعه معروف موسیقی ، سکوتی عجیب از مسجد سلطان بروگارد و… از جمله اخبار 21 تا 23 فروردین 1403، اخبار فرهنگی و هنری ایسنا بود.

منبع: https://www.isna.ir/news/1403011305646/%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86