ویدئو/ اولین بارش برف زمستانی در اصفهان و بیرجند

ویدئو/ اولین بارش برف زمستانی در اصفهان و بیرجند

ویدئو/ اولین بارش برف زمست، در اصفهان و بیرجند

در حالی که بسیاری از شهرهای مختلف کشور شاهد آن هستند، مردم استان های اصفهان و ،اسان ج،ی شاهد بارش اولین برف زمست، در شهرهای خود هستند. همزم، این واقعه طبیعی با ولادت امام زمان (عج) و مراسم نیمه شعبان حال و هوای دیگری به شهرهای اصفهان و بیرجند داد.

تصویربرداری: احمدرضا طاهری، سپیده قلندری / تدوین: علی خلیلی تهر،

منبع: https://www.isna.ir/news/1402120603573/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF