جاهای دیدنی لرستان از مخمل کوه تا لاله های واژگون

از طرف دیگر رشد گردشگری انبوه در مقاصد و افزایش آلودگی ناشی از آن مانند گازهای CO2 وسایل حملونقل، زبالههای جامد و مواد شیمیایی، سازمانهای گردشگری را واداشت تا به فکر یک گزینه ایدهآل برای کاهش اثرات زیستمحیطی باشند. اپراتورهای گردشگری در سال ۲۰۲۱ برنامه های متنوعی برای سفر به قطب ترتیب داده اند. استان مازندران به جرات یکی از استانهایی است که صاحب بالاترین آمارها در زمینه میزان جذب گردشگر در طول سال است. در زمینه بررسی اثر اقتصاد گردشگری با استفاده از تحلیل داده- ستانده صباغ کرمانی و امیریان (۱۳۷۹) اثر مخارج گردشگران خارجی بر تولید، درآمد، اشتغال، عواید دولت، توزیع درآمد و واردات را محاسبه و نشان می­دهند که فعالیت­های هتلداری و رستوران، صنایع غذایی، صنایع پوشاک و چرم و صنعت حملونقل داخلی بیشترین تأثیر را از صنعت گردشگری پذیرفته و بیشترین سهم از تولید، درآمد و اشتغال ایجادشده در اثر مخارج گردشگران خارجی را به خود اختصاص داده­اند. در جدول ۳ رتبهبندی کشش تولید، پیوند پسین و شاخص پیوند پسین نرمال شده آمده است.

مطابق جدول ۱ که کششهای تولید، اشتغال و درآمد فعالیتهای صنعت گردشگری ایران را نشان میدهد، مشخص میگردد که بخشهای خدمات حملونقل هوایی، حملونقل راهآهن و خدمات اقامتگاههای عمومی جزء بخشهای با بالاترین کشش تولید هستند، به گونهای که در اثر تغییر ۱۰ درصد در تقاضای نهایی بخش خدمات حملونقل هوایی منجر به افزایش ۸/۱ درصد تولید اقتصاد کشور خواهد شد. بر اساس محاسبه های کشش تولید، بخش­های زیر کشش تولید بیشتری نسبت به سایر بخش­ها دارند: خدمات حملونقل هوایی، حملونقل راهآهن و خدمات اقامتگاههای عمومی همان طور که گفته شد، رتبهبندی بر اساس کششهای تولید با پیوندهای پسین و نرمال شده پسین متفاوت است. صنعتی که تنوع بسیاری در حوزه­های فعالیت آن مشاهده میشود و شامل انواع بسیار گسترده­ای از بنگاهها و گردشگران است که به تولید، عرضه و تقاضای محصول ها و خدمات متنوعی میپردازند، به گونه­ای که در برخی از موارد، تفکیک حوزه گردشگری از سایر بخش­های اقتصادی بسیار مشکل است. کشش­های تولید، اشتغال و درآمد نتایجی را ارائه میدهند که مطابق با نتایج شاخصهای ENBL و ONBL و INBL نیستند، چون در کششها اندازه نسبی فعالیتها در اقتصاد هم مد نظر است و نتایج قابلاعتماد تری حاصل شده است. در مورد کشش درآمدی هم باید گفت که مطابق جدول ۱ بخشهای خدمات حملونقل راهآهن، خدمات پشتیبانی و کمکی حملونقل، خدمات حملونقل جادهای مسافر در زمره بخشهایی هستند که کشش درآمدی آنها از سایر بخشها بیشتر است و در اثر یک درصد تغییر در تقاضای نهایی بخشهای مزبور درآمد بیشتری عاید اقتصاد میشود.

بخشهای خدمات حملونقل راهآهن، خدمات حملونقل هوایی و خدمات اقامتگاههای عمومی جزء بخشهای اولی هستند که اثر مستقیم اشتغالزایی این بخشها در مقایسه با سایر بخشها بالاتر است. مقایسه رتبهبندی بخشهای صنعت گردشگری بر اساس EBL و ENBL نشان میدهد که بخشهای خدمات حملونقل راهآهن، خدمات پشتیبانی و حملونقل و خدمات بیمه به دلیل تغییر تقاضای نهاییشان به صورت غیرمستقیم در مقایسه با بخشهایی که اثر مستقیم آنها بالاتر بوده است، اشتغالزایی بیشتری دارند. مقایسه بین ضرایب ۳۷ صنعت و بخش گردشگری در کشور نشان داد که گردشگری رتبه بالایی در درآمدزایی و ایجاد اشتغال دارد. تجزیه و تحلیل ضرایب با استفاده از تکنیک های داده – ستانده» برای مطالعه نقش بخش گردشگری در اقتصاد با استفاده از تکنیکهای داده- ستانده ضرایب ستانده، درآمد، اشتغال، ارزش افزوده و واردات را به دست آورده است.

به عنوان مثال، در اثر تغییر ۱۰ درصدی در تقاضای نهایی بخش خدمات حملونقل راهآهن ۰۴/۳ در صد درآمد اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. جدول ۵ رتبهبندی بخشهای صنعتی را مطابق کشش درآمدی (IE)، ضریب پیوند پسین درآمد (IBL) و شاخص نرمال شده پیوند پسین درآمد (INBL) نشان میدهد. در این جدول، ضرایب همبستگی بین ONBL (شاخص نرمال شده پسین تولید)، INBL (شاخص نرمال شده پسین درآمد)، ENBL (شاخص نرمال شده پسین اشتغال) و IE (کشش درآمدی)، EE (کشش اشتغال)، OE (کشش تولید) ارائه شده است. بر اساس یافته­ها، ارتباطی قوی بین کشش تولید OE با کشش اشتغال (۰٫۹۵۸۷) و کشش درآمدی (۰٫۹۵۸۷) وجود دارد، بنابراین، شناسایی بخشهای کلیدی صنعت گردشگری با استفاده از کشش تولید مفید و کارآمد است، چون بخشهای گردشگری که در جدول دارای رتبه بالای کشش تولید هستند، دارای کشش اشتغال و درآمدی بالا نیز هستند. این کشور بهخاطر سواحل زیبایش نیز شهرت دارد و هرساله گردشگران زیادی برای بازدید از دیدنی های مصر و همچنین تفریح در سواحل، به این کشور سفر میکنند. در طبیعت گردی طبیعت برای استفادۀ انسان آماده و تجهیز میشود ولی در اکوتوریسم انسان خود را برای حضور صحیح و خردمندانه در طبیعت آماده میسازد.

جاذبه های گردشگری آستانه اشرفیه تنها محدود به مواردی که در قبل معرفی کردیم، نیست و مسلما جاذبه های بیشتری برای گذران سفری خاطره انگیز وجود دارد، اما تلاش کردیم تا بهترین آثار تاریخی و جاذبه های آستانه اشرفیه را در این مقاله در اختیار شما بگذاریم. یاتا سازمانی غیردولتی، غیر انحصاری، غیر سیاسی و آزاد است که عضویت داوطلبانه در آن برای تمامی شرکتهایی که طبق اجازه دولت متبوع خود که عضو ایکائو میباشند و مجاز به برقراری پروازهای برنامهای هستند امکانپذیر است. طبق نتایج این تحقیق، افزایش سرمایه­گذاری در بخش هتل و رستوران به عنوان نماینده بخش گردشگری، باعث ایجاد اشتغال در تمامی بخش­ها به صورت گسترده می­شود. علی تاج (۱۳۸۰) با تحلیلی مبتنی بر داده- ستانده منظور نمودن تمامی بخش­های اقتصادی به صورت تجمیع شده نشان می­دهد که بخش حملونقل و بخش هتل و رستوران بیشترین درآمدزایی و اشتغالزایی را دارند. در ایران نیز سرمایه­گذاری­های پراکنده در طول برنامه­های توسعه بعد از انقلاب در بخش­های مختلف اقتصادی باعث کاهش بازدهی برای اقتصاد از لحاظ تولید، درآمد و اشتغال گردیده است.

مریوان (یا به زبان کُردی مَهریوان) از بکرترین مناطق خطهی غربی کشور عزیزمان، و مرکز شهرستان مریوان در استان کردستان است. ولی مطابق همین جدول، بخش­های خدمات حملونقل راهآهن، خدمات پشتیبانی و کمکی حملونقل، خدمات حملونقل جادهای مسافر به ترتیب جز بخش­هایی هستند که شاخص پیوند پسین نرمال شده آنها بزرگ تر از سایر بخشها است و این نتایج با کشش درآمدی بخشهای صنعتی متفاوت است. رحمانی، شکیبایی و یوسفی (۱۳۹۲) در استان کرمان با استفاده از جدول داده-ستانده سال ۱۳۸۶ دریافتند فعالیت حملونقل از بخش­های پیشرو در اقتصاد این استان محسوب شده و توسعه این فعالیت منجر به توسعه تولیدهای دیگر بخش­های اقتصادی می­شود. ترکیه برای هزاران سال به عنوان دروازهای بین اروپا و آسیا عمل کرده است.

وی از پیوندهای پسین ستانده نرمال شده (ONBL) برای شناسایی بخشهای کلیدی اقتصاد بنگلادش استفاده کرد. علاءالدین (۱۹۸۶) ثابت کرد که ماتریس B باید نمایانگر معکوس داخلی ماتریس لئونتیف باشد. ماتریس معکوس داخلی لئونتیف، ماتریس مناسبی برای شناسایی بخشهای مهم اقتصاد است. مجید حسینی نژاد، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت سفرهای علیبابا، با تائید خبر واگذاری فروش بلیطهای جامجهانی به این شرکت، اعلام کرد این قرارداد صرفا مربوط به فروش بلیطهای بازیهای ایران نیست و برای همه 64 بازی جامجهانی برقرار است. این افراد با وجود شناختی که از مناطق مختلف ایران دارند و آشنایی با گویشهای محلی و آداب سفر، تمام علاقهمندان به گردشگری را به دیدن جاذبههای پیدا و پنهان مناطق مختلف ایران دعوت میکنند. چون کشور ایران در این موارد یک موقعیت بسیار استثنایی و ممتاز از نظر جذب جهانگرد داشته که آن درآمدهای ارزی هنگفتی را به دنبال خواهد داشت و موضوعات مورد علاقه جهانگردان در ایران به فراوانی یافت میشود، که از جمله طبیعت زیبا با خصوصیات اقلیمی و آب و هوایی ویژه، مردمی با فرهنگ و تمدن کهن، آداب و رسوم و سنن باستانی و اسلامی و اماکن بسیار قدیمی با سبک معماری بینظیر، بهویژه در شمال ایران و در منطقه تالشنشین و شهرک تاریخی ماسوله با قدمتی چندین هزار ساله که وجود دارد، در کمتر کشوری میتوان پیدا کرد.

با کلیک بر روی گزینه درخواست تور در منوی بالای سایت (سمت چپ) لیست کاملی از تورهای آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا و استرالیا به نمایش در می آید که هر یک مشتمل بر تورهای شهرها و کشورهای کوچک و بزرگِ مقصد گردشگری است. این پارک ملی از اهمیت خاصی برای بومیان استرالیایی برخوردار است و از نظر آنها دارای ارزش فرهنگی و معنوی می باشد. هرچند برای شناخت زمینه رفتاری انواع جهانگردان،بررسی سبک زندگی و خصوصیتهای شخصیتی اهمیت دارد ،اما برای تحلیل اقتصادی،اغلب طبقه بندی جهانگردان بر اساس اثر رفتارشان کفایت می کند.این امر را در مورد اثری که جهانگردان بر کشور مقصد میگذارند،می توان تفکیک تعاملی نامید. این صنعت ارزآوری و درآمدزایی بسیار عظیم و مناسبی را درپی دارد و می تواند برای میلیون ها نفر اشتغال زایی کند. سرگرم کننده است که چگونه مردی که گردشگری را نادیده می گیرد یک روز تبدیل به یک جاذبه توریستی، به عنوان یک بدن حفظ شده در نمایش برای دستاوردهای سرمایه داری. با توجه به مطالبی که عنوان شد، تعریفی که میتوان از گردشگری سلامت ارائه داد، عبارت است از: سفر سازماندهی شده در خارج از محیط محل زندگی شخص برای حفظ، تقویت یا ترمیم بهزیستی فرد در ذهن و بدن.

همه نهادهای سیاسی، مذهبی و اجرایی به این نتیجه رسیدهاند که یکی از راههای برونرفت از مشکلات امروز، روی آوردن سایت atours به گردشگری است. نتیجه این پژوهش مشخص میکند که اکثر تحقیق های صورت گرفته بر اساس پیوندهای پسین و شاخصهای پسین نرمال شده نتایج گمراهکنندهای را در تشخیص بخشهای کلیدی اقتصاد ارائه دادهاند و بهتر است که از کششهای تولید به علت در نظر گرفتن اهمیت نسبی آنها در کل اقتصاد استفاده شود. علت این موضوع به دلیل در نظر گرفتن اندازه و اهمیت نسبی این شاخص به وسیله بخش­ها است، بنابراین رتبهبندی بخش­های کلیدی اقتصاد مطابق آن با اعتبارتر است. بر این اساس، به علت این که سرمایه مورد نیاز برای سرمایه­گذاری در تمامی بخشها به طور همزمان وجود ندارد، سرمایه­گذاری باید در بخش­های منتخب اقتصاد صورت گیرد تا صرفهجوییهای اقتصادی به حداکثر برسند؛ به عبارت دیگر، میتوان از منافع حاصل از سرمایه­گذاری در بخش­های پیشتاز، منابع لازم را برای سرمایه­گذاری در سایر بخش­های اقتصادی فراهم آورد (جهانگرد، ۱۳۸۱)؛ زیرا با تمرکز منابع تولیدی در بخش­های کلیدی، امکان ایجاد انگیزه بیشتری برای رشد سریعتر تولید، درآمد و اشتغال نسبت به سایر حقوق تخصیص منابع فراهم می­گردد (جهانگرد و حسینی، ۱۳۹۲). نتایج تجربی ایران نشان میدهد که بخشهای زیر نسبت به دیگر بخش­های صنعت گردشگری پتانسیل بیشتری در ایجاد تولید اقتصاد کشور دارند و در این بین بخش خدمات حملونقل هوایی، خدمات اقامتگاههای عمومی، خدمات پشتیبانی و کمکی حملونقل از دیگر بخشها پتانسیل بیشتری دارد.

در میان بخشها، به عنوان مثال، اگر در بخش خدمات محلهای صرف غذا و نوشیدنی ۱۰ درصد تقاضای نهایی آن تغییر کند ۰۳/۰ درصد به درآمد کشور اضافه خواهد شد. شبیه به تولید، پیوند پسین نرمال شده اشتغال (ENBL) و درآمد (INBL) به صورت زیر تعریف میشوند. جدول­های ۱ تا ۵ نتایج کشش­های تولید، اشتغال، درآمد و شاخص نرمال شده آنها را به تصویر کشیده­اند. این پژوهش کششهای تولید، اشتغال و درآمد را در مدل داده- ستانده مورد محاسبه قرار داده و کششهای مذکور را برای تعیین تأثیرهای بالقوه تغییرها بخشی بر رشد اقتصادی مورد استفاده قرار داده است. آیا از دید ملی، درآمد گردشگری بهتر از درآمد سایر صنایع است؟ این هتل مجهز به اینترنت وای فای است. برای بازی در این پارک باید ابتدا یک کارت با قیمت یک لاری تهیه کرده و آن را شارژ کنید تا پول هر بازی را جداگانه پرداخت نمایید. در این تحقیق، به منظور شناسایی و اولویت­بندی فعالیت­های کلیدی در صنعت گردشگری کشور از جدول داده- ستانده سال ۱۳۸۵ اقتصاد ایران که با استفاده از جدول داده- ستانده سال ۱۳۸۰ به روش RAS به هنگام شده است برای استخراج ضرایب در بخش­های مرتبط با گردشگری استفاده شده است.

به طوری که بخشهایی که کشش غیرمستقیم تولید آنها بزرگترند، اهمیت نسبی غیرمستقیم آنها در اقتصاد بیشترند ولی اهمیت نسبی مستقیم آنها ضعیف­تر بوده که باعث شده است که کشش کل آن­ها در رتبهبندی در درجه متفاوتی از کشش غیرمستقیم تولید قرار گیرد، بدین معنی که بخشهایی که کشش غیرمستقیم تولید آنها بزرگ تر است در اقتصاد بر بخشهای پسین خود به صورت غیرمستقیم در صورت سرمایهگذاری در این بخشها اثر قابلتوجهی میگذارند. در بین بخشهای صنعت گردشگری کشور بخشهای خدمات بیمه، خدمات پشتیبانی کمکی و حملونقل و خدمات کتابخانهها و موزهها کمترین کشش تولیدی را دارند، به طوری که با افزایش ۱۰ درصد تقاضای نهایی بخش خدمات بیمه منجر به افزایش ۰۰۰۳/۰ درصدی تولید میشود. همان طور که مشاهده میشود بخشهایی خدمات بیمه، خدمات کتابخانهها و بیمهها، خدمات محلهای صرف غذا و نوشیدنی بخشهایی هستند که کمترین کشش اشتغال را دارند.

از محاسبه های به دست آمده چنین نتیجه میشود که ضریب همبستگی ONBL با INBL (-0.1943) و ENBL (0.0546) ضعیف است و مشخص میشود که مقدار ONBL بالا در بخش­ها دلیلی بر بالا بودن ENBL و INBL آن­ها نیست و نمیتوان برای شناسایی بخشهای کلیدی صرفاً بر ONBL اعتماد و اکتفا کرد. که در این فرمولها، تغییر در اشتغال یا درآمد را در اقتصاد در نتیجه تغییر یک واحد در تقاضای نهایی یک بخش بیان میکند. کششهای داده- ستانده به عنوان شاخصهایی به تأثیر بر ایجاد محصول، اشتغال یا درآمد برای دستهبندی بخشهای مختلف اقتصادی در صنعت گردشگری مورد استفاده قرار میگیرد.