از موزه های رایگان تا اخبار آزیتا حاجیان و شریفی نیا

آغاز اجرای بین المللی و خیاب، تئاتر فجر، آزیتا حاجیان و شریفی نیا در یک فیلم، ۲ فیلم ایر، در جشنواره برلین، محبوبیت «جدایی نادر از سیمین»، یک مرگ، ماجرای بیماری زهرا حمیدی، شروع فصل دوم «هفت»، جشن تغییر نام سریال بازرگ،، معرفی نامزدهای گروه «کالیات» به ،وان کتاب سال، گمانه زنی درباره گران ترین اثر نوزدهمین حراج تهران، اختتامیه دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر، ورود رایگان به موزه ها، سفر هیئت ،ست، به ایران و نگر، از سفر به نوروز از جمله اخبار فرهنگی هنری دوم بهمن بود.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402110201699/%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7