ویدئو/ کشف جنگلی با قدمت ۲۳ میلیون سال در دل بقایای آتشفشانی

ویدئو/ کشف جنگلی با قدمت ۲۳ میلیون سال در دل بقایای آتشفش،

دانشمندان جنگلی باست، را در جزیره بارو ک،ادو در مرکز کانال پاناما کشف ،د که قدمت آن به 23 میلیون سال قبل می رسد. به گفته دانشمندان، آتشفشان محلی در این منطقه در اوایل میوسن فوران کرد که درختان جنگل را مدفون کرد.

مترجم: محیا ذوالفقاری / ویراستار: نسرین فلاحیان

منبع: https://www.isna.ir/news/1402102416659/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%DB%B2%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C