ویدئو/ صمیمیت فیزیکی تئاتر در پوشش یک پروژه

ویدئو/ صمیمیت فیزیکی تئاتر در پوشش یک پلان

پس از چندین دهه دعوا با هنرمندان و مسئولان مجموعه تاریخی تئاترشهر برای تعیین وسعت و حریم این بنای تاریخی، مراسم برنامه ریزی حریم مجموعه تئاترشهر روز شنبه 11 آذرماه در فضای باز این بنای تاریخی برگزار شد. مجتمع این طرح قرار است برای او حد مشخصی تعیین کند. به گفته مدیران و، فرهنگ و ارشاد اسلامی، طرح مصوب به تصویب مدیران و، میراث فرهنگی نیز رسیده است.

خبرنگار: سمیه ایم،ان / عکاس و تدوین: یزدان قرب،

منبع: https://www.isna.ir/news/1402100201021/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD