لایحه قانونی هلدینگ گردشگری تهران تا پایان بهمن ماه به شورای شهر ارسال می شود

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران گفت: لایحه قانونی ایجاد مراکز گردشگری و تفریحی در شهر تهران تا دو هفته آینده به اداره کل توسعه مقررات و هماهنگی شورای شهرداری تهران ارسال می شود تا برای تصویب به هیئت مدیره ارسال شود. . پس از جمع بندی نهایی

به گزارش ایسنا، امیر قاسمی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه 91 برنامه چهارم توسعه، تشکیل سازمان گردشگری وظیفه شهرداری است، گفت: بنا به دستور شهردار تهران، شورای توسعه سیاست گذاری تشکیل شده و در حال حاضر ، تدوین لایحه ایجاد مراکز گردشگری و تفریحی در تهران در دست اقدام است. به طوری که طی دو هفته آینده این لایحه به اداره کل تدوین مقررات و هماهنگی شورا و نهادها ارسال می شود تا پس از ،یب نهایی برای تصویب به شورا ارسال شود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اولویت شهرداری تهران در حوزه گردشگری ایجاد هلدینگ است، افزود: در این راستا با همفکری اعضای شورای شهرداری، هلدینگ گردشگری برای گردهمایی ایجاد می شود. مراکز گردشگری و تفریحی و در نهایت در صورت موفقیت هلدینگ ا،پرینس به سمت تشکیل سازمان های گردشگری و مراکز تفریحی حرکت خواهیم کرد.

سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران نیز در خصوص بودجه گردشگری شهرداری در سال آینده گفت: توافق ما با شهرداری برای بودجه گردشگری این بود که لایحه قانون گردشگری را تا تصویب به شورا ارائه کنیم. . بودجه 1403. بودجه باید با توجه به تخصیص به هلدینگ تعدیل شود.

وی همچنین تصریح کرد: بودجه حوزه میراث فرهنگی، پذیرایی و گردشگری مشخص شده اما پراکنده است و در صورت ارسال لایحه نگهداری به شورای شهرداری و تصویب در روزهای آینده، گردشگری اعتباری این بخش به صورت منسجم توسعه خواهد یافت. شیوه.

به گزارش سایت شهر، علوی با بیان اینکه این لایحه در شهرداری تهران تهیه شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با ارسال لایحه تاسیس هلدینگ گردشگری به شورا و تصویب در روزهای آینده بتو،م بودجه را به تصویب برس،م. جزئیات تا اوایل ماه مارس و تخصیص بودجه برای این منطقه به عملیات به طور مداوم.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111007597/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%87%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86