«ازبک» تپه ای تاریخی با احتمال حضور هخامنشیان است

محوطه باست، ازبکی نظرآباد در استان البرز با 9 تپه اقماری باستان شناسان را نسبت به حضور هخامنشیان در این دوره تاریخی دچار تردید کرده است. منطقه ای تاریخی با تپه های معروفی چون «گوموش تپه»، «جیران تپه»، «مارال تپه»، «دوشن تپه»، «تپه تختگاه» و به ویژه «یان تپه» که امروز یکی از خشت های آن در سازمان ملل برپاست. . غرفه برای عموم آزاد است.

در طول 25 سال گذشته، باستان شناسان به مدت هشت فصل این محوطه تاریخی را مورد کاوش قرار داده اند و در فصل گذشته ساختار معماری متفاوتی شناسایی شد که در ابتدا باستان شناسان تصور می ،د متعلق به دوره هخامنشی است.

منبع: https://www.isna.ir/p،to/1402101006881/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86